1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatelem webu Dýmky-tabák-čaj je Hana Strejčková Luční 615, 46841 Tanvald - Šumburk.

IČO: 44212798, DIČ: CZ5851280347

Internetový obchod je určen pro koncové zákazníky, proto jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH a spotřební daně. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení (poštovné, dobírka a balné). Ceny se vztahují k vyobrazenému a popsanému zboží. Nabídkové ceny uvedené na stránkách webu jsou platné v okamžiku objednání.  Ceny v internetovém obchodě mohou být upravovány bez předchozího upozornění – většinou na základě zvýšení ceny u dodavatele, zvýšení spotřební daně atp. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Objednané zboží zasíláme standartně pouze na území ČR. Odeslané objednávky zákazníkem jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad je součástí balíčku, na vyžádání jej můžeme zaslat elektronickou cestou.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačíta "Potvrzuji objednávku". Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Z tohoto důvodu požadujeme od kupujícího údaj o datu svého narození, aby mohla být při dodání zboží ověřena věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.

Důležité upozornění: Obchodní podmínky jsou smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v tomto dokumentu. Kupující souhlasí  s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání jeho objednávky a je jimi vázán od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si také vymezuje podmínku, že zboží odešle v takové podobě, která je na fofografii každého konkrétního produktu - změna barvy a jiná úprava není možná, protože povaha převážné většiny prodávaného zboží je takového rázu, že změnu neumožňuje - jedná se o jednotlivé originální kusy. Povaha tohoto zboží také může v některých případech omezit  objednané množství, jelikož dodávky některých produktů jsou od zahraničních výrobců a ve velmi nepravidelných a nepředvídatelných intervalech. V případě objednávky většího počtu kusů ze strany kupujícího se  může stát, že objednané množství nebude v takovém rozsahu  skladem v eshopu ani u dovozce či výrobce a prodávající se v tomto případě zavazuje tento konkrétní případ osobně s kupujícím dořešit.

S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že souhlasí s jejich obsahem.

Doprava zboží , poštovné  a platební  podmínky

Doba expedice (předání zboží k doručení) je do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky. O případné delší lhůtě, pokud se vyskytnou nepředvídatelné události, bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Konkrétní dodací podmínky (většinou na přání kupujícího) lze v jednotlivých případech dohodnout telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Po ČR zasíláme zboží  jako  Obchodní balík –  od ledna 2012 jako Balík do ruky.  Česká pošta garantuje doručení zásilky do 24 hodin v pracovní dny s dobou uložení na pobočce trvající 7 dnů. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

Zboží zasíláme na dobírku nebo je možné platbu uskutečnit převodem na účet. V tomto případě zašleme co nejdříve po obdržení objednávky údaje potřebné k provedení platby e-mailem. Záměrně neuvádíme tyto potřebné údaje v těchto obchodních podmínkách, aby nedošlo k zaplacení objednávky dříve, než zkontrolujeme její obsah - v ojedinělých případech se může stát, že konkrétní položku si objedná jiný zákazník a hlavně u dýmek stejný vzor potom není k dispozici.

Pokud zákazník bez předchozí domluvy s prodávajícím neuhradí platbu převodem do 7 dnů, bude jeho objednávka stronována. Na tento fakt bude kupující prodávajícím upozorněn. Toto opatření je nezbytné z důvodu, že zboží je pro zákazníka odloženo a tím znepřístupněno jiným zákazníkům v eshopu.

Kupující je povinen objednané zboží převzít, odmítnou jeho převzetí je možné pouze z důvodů stanovených zákonem.  V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží a učiní pzději objednávku novou, prodávající je oprávněn mu naúčtovat náklady za takovou předchozí objednávku - na tento fakt jej při nové objednávce upozorní.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, neboli spotřebitel, je v souladu s novým občanským zákoníkem oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.  Dle  výše zmíněného  bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena. Akceptujeme pouze zboží, které je v originálním balení, s neporušenými kolky, kompletní a v neporušeném stavu, tj. bez známek oužívání nebo opotřebování a s originálním dokladem o koupi.
Kupující bere na vědomí také skutečnost, že jsou - li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle výběru kupujícího buď výměnou za zboží nové nebo odstraněním jeho vad. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat příměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího – právo zrušit objednávku má pouze v případě, že je zboží vyprodáno. O této situaci bude zákazník neprodleně informován ohledně dohody o dalším postupu.

Omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let

Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č.379/2005 Sb. a zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, jsou stanovena následující pravidla:

Při dodávce zboží, které obsahuje tabákový výrobek, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.

Spotřebitel je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby, uvádět do poznámky datum narození adresáta zásilky. Adresát musí být starší 18 let! Zásilka bude určena do vlastních rukou a datum narození bude ověřeno přepravcem na základě předloženého OP nebo jiného dokladu. U objednávek na IČO (firmu) se datum uvádět nemusí.


Při dodání zboží formou osobního odběru se kupující zavazuje prokázat na požádání prodávajícímu, že je osobou starší 18 let.
V opačném případě se považuje kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Reklamace

Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle Zákona č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992  Sb. a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje, popis zboží, cenu, za kterou bylo zboží prodáno, spolu  sidentifikačními údaji prodávajícího, obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo. Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli půožadovat prokázání skutečnosti, že kupující zboží koupil u prodávajícího, a to např. předložením tohoto dokladu o zakoupení.

Převzetí zboží a souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem na dokladu o zakoupení zboží - v eshopu se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce a stvrzuje toto svým podpisem.

Prodávající poskytuje spotřebiteli na veškeré spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců - jde-li o prodej např. tabáku, na tento se výše zmíněná záruka nevztahuje - spadá do stejné kategorie jako potraviny, lihoviny a tabákové výrobky (zde je záruční doba 8 dnů).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě nebo reklamačním řízení.

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží:
- způsobené mechanicky nebo neodborným zacházením či zanedbáním béžné péče ze strany spotřebitele
- způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- vzniklé používáním zboží v podmínkách, ktré neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je zboží určeno, nebo parametrům stanoveným výrobcem
- způsobené nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou manipulací

Zboží se životností kratší než 24 měsíců
Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. u těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 2 roky. Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to  ale důvod k reklamaci zboží. Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Veškeré zboží dodáváme v originálním balení, v případě tabákových výrobků s tabákovým kolkem Ministerstva  financí  ČR. Pokud jste obdrželi zboží poškozené, neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se následujícími pokyny:

1 .Pokud  zjistíte poškození balíku na poště, zásilku nepřebírejte a informujte nás o této skutečnosti.
2 . Pokud  zjistíte závadu na zboží nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, informujte nás inned nebo
nejpozději do 3 dnů o zjištěné události.
3  .Vadnou zásilku zašlete spolu s originálním dokladem  na adresu obchodu.Se zbožím je kupující spotřebitel povinen přiložit detailní popis závady.
Některé závady mohou být posouzeny ihned při vrácení reklamovaného zboží, jiné musí prodávající postoupit k reklamačnímu řízení dovozci výrobku. V obou případech bude provedeno reklamační řízení v co možné nejkratší lhůtě - o tomto termínu bude kupující informován. Pokud bude reklamace uznána, zboží vám bude vyměněno na základě telefonické či jiné domluvy, případně budou vráceny peníze.V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodejce nebo výrobce, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění -  s každou odchylkou od této lhůty bude neprodleně kupující seznámen.
Upozorňujeme, že se nebudeme zabývat reklamací, pokud pošlete jen část zboží z reklamované zásilky nebo zboží bez obalu. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních údajů

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
-          Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a             následným dodáním objednaného zboží.
-          Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím
-          Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání poskytne, jsou uloženy  na  zabezpečeném serveru.
-          Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám
Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému.
Pokud se jedná o telefonní číslo, které uvádíte v objednávce, toto slouží zároveň jako údaj pro poštu, která  díky  jeho uvedení na zásilce kontaktuje a upozorňuje zákazníka, že mu bude zásilka doručena. Z tohoto důvodu prosíme zákazníky, aby uváděli čísla mobilních telefonů – na pevnou linku není možné zaslat SMS.

Předávání e-mailových adres, za účelem odeslání dotazníku spokojenosti

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Závěrečná ujednání

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své působnosti následuje jako příští.